ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”


ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05 – 0022 “Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящите документи са изготвени с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Професионална гимназия по компютърни технологии и системи” – гр. Правец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящите документи, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми.“

NameLast modifiedSizeDescription
Parent Directory  -  
TEMA_1_03-14.docx2014-10-27 15:06 86K 
TEMA_2_03-14.docx2014-10-27 15:06 84K 
Tema 7_ANALIZ_05-14.docx2014-10-27 15:06 52K 
Tema 8_ETAP_05-14.docx2014-10-27 15:06 86K 
Tema 9_RAZPREDELENIE_05-14.docx2014-10-27 15:06 78K 
Tema 10_GRESHKI_05-14.docx2014-10-27 15:06 64K 
Tema 11_SREDSTVA_05-14.docx2014-10-27 15:06 55K 
Tema 12_STILOVE_05-14.docx2014-10-27 15:06 79K 
Tema _4-ETAP-PROEKT_04-14_B.docx2014-10-27 15:06 54K 
Tema _5-TESTWANE-1_04-14_A.docx2014-10-27 15:06 90K 
Tema _6-TESTWANE-2_04-14_B.docx2014-10-27 15:06 54K 

© 2014 Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец