ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”


ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05 – 0022 “Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящите документи са изготвени с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Професионална гимназия по компютърни технологии и системи” – гр. Правец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящите документи, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми.“

NameLast modifiedSizeDescription
Parent Directory  -  
#U0422#U0415#U041c#U0410_3 -STANDARTI_04-14.pdf2014-10-27 15:06 4.0M 
#U0422#U0415#U041c#U0410_4--AKTIVI_04-14.pdf2014-10-27 15:06 2.3M 
TEMA_1-DEFINICII_03-14.pdf2014-10-27 15:06 1.3M 
TEMA_2-ZAPLAHI_03-14.pdf2014-10-27 15:06 3.3M 
Test_06-14.pdf2014-10-27 15:06 209K 
Topic-5 _05-14.pdf2014-10-27 15:06 1.6M 
Topic-6_05-14.pdf2014-10-27 15:06 1.6M 
Topic-7_05-14.pdf2014-10-27 15:06 3.1M 
Topic-8_06-14.pdf2014-10-27 15:06 2.8M 
Topic-9_06-14.pdf2014-10-27 15:06 1.6M 
Topic-10_06-14.pdf2014-10-27 15:06 2.5M 
UPR-1_06-14.pdf2014-10-27 15:06 724K 
UPR-2_06-14.pdf2014-10-27 15:06 576K 
UPR-3_06-14.pdf2014-10-27 15:06 382K 
UPR-4_06-14.pdf2014-10-27 15:06 735K 
UPR-5_06-14.pdf2014-10-27 15:06 374K 

© 2014 Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец