ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”


ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05 – 0022 “Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящите документи са изготвени с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Професионална гимназия по компютърни технологии и системи” – гр. Правец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящите документи, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми.“

NameLast modifiedSizeDescription
Parent Directory  -  
Lab-upr_1-03-14.docx2014-10-27 15:06 132K 
Lab-upr_2-03-14.docx2014-10-27 15:06 67K 
Tema4_02-14.pptx2014-10-27 15:06 1.3M 
Tema5_02-14.pptx2014-10-27 15:06 173K 
Tema 6_02-14.pptx2014-10-27 15:06 157K 
Tema7_03-14.pptx2014-10-27 15:06 265K 
Tema8_03-14.pptx2014-10-27 15:06 124K 
Tema9_05-14.pptx2014-10-27 15:06 148K 
Tema12-OPERATORI_04-14.ppsx2014-10-27 15:06 114K 
Tema13-OPERATORI-2_04-14.ppsx2014-10-27 15:06 93K 
Tema14-OPERATORI-3_04-14.ppsx2014-10-27 15:06 95K 
Tema15_05-14.pptx2014-10-27 15:06 104K 

© 2014 Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец