ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”


ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05 – 0022 “Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящите документи са изготвени с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Професионална гимназия по компютърни технологии и системи” – гр. Правец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящите документи, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми.“

NameLast modifiedSizeDescription
Parent Directory  -  
1.DB-Introduction_05-14.docx2014-10-27 15:06 46K 
2.DB-Basic_05-14.docx2014-10-27 15:06 93K 
3.DB-Access_05-14.docx2014-10-27 15:06 289K 
4.DB-Create_05-14.docx2014-10-27 15:06 299K 
4.Images_05-14.docx2014-10-27 15:06 92K 
5.DB_05-14.docx2014-10-27 15:06 173K 
6.DB_05-14.docx2014-10-27 15:06 335K 
6.Tables&Forms_05-14.docx2014-10-27 15:06 48K 
7.DB_05-14.docx2014-10-27 15:06 146K 
TEMA_1-Presentations.docx2014-10-27 15:06 65K 
TEMA_2-WWW_03-14_SPAHIJSKA.docx2014-10-27 15:06 45K 
TEMA_3-ELEMENTI-HTML_04-14.docx2014-10-27 15:06 109K 
TEMA_4-FORMATIRANE_04-14.docx2014-10-27 15:06 51K 
TEMA_6-HIPERVRAZKI_04-14.docx2014-10-27 15:06 47K 

© 2014 Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец