ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”


ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05 – 0022 “Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящите документи са изготвени с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Професионална гимназия по компютърни технологии и системи” – гр. Правец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящите документи, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми.“

NameLast modifiedSizeDescription
Parent Directory  -  
#U0422#U0435#U043c#U0430 1_03-14.pdf2014-10-27 15:06 696K 
#U0422#U0435#U043c#U0430 2_03-14.pdf2014-10-27 15:06 699K 
#U0422#U0435#U043c#U0430 3_03-14.pdf2014-10-27 15:06 732K 
#U0422#U0435#U043c#U0430 4_04-14.pdf2014-10-27 15:06 559K 
#U0422#U0435#U043c#U0430 5_04-14.pdf2014-10-27 15:06 750K 
#U0422#U0435#U043c#U0430 6_04-14.pdf2014-10-27 15:06 665K 
TEMA_7-TEST_06-14.pdf2014-10-27 15:06 737K 
TEMA_8-TEHNOL-XML_06-14.pdf2014-10-27 15:06 564K 
TEMA_10-VAVEDENIE-JAVA_05-14.pdf2014-10-27 15:06 664K 
TEMA_11-JAVA-DANNI_05-14.pdf2014-10-27 15:06 617K 
TEMA_12-JAVA-STRUKT_05-14.pdf2014-10-27 15:06 625K 
TEMA_13-JAVA-FUNKCII_05-14.pdf2014-10-27 15:06 619K 
TEMA_14-JAVA-OBEKTI_05-14.pdf2014-10-27 15:06 633K 
TEMA_15-PRAKT-UPR_06-14.pdf2014-10-27 15:06 632K 
TEMA_16-STRUKT-WEB_05-14.pdf2014-10-27 15:06 687K 
TEMA_17-PROEKT-WEB_05-14.pdf2014-10-27 15:06 1.2M 
TEMA_18-PRAKT-ZAD_06-14.pdf2014-10-27 15:06 474K 

© 2014 Професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец